Nu există comentarii încă

Certificatul de încadrare în grad de handicap

Încadrarea în grad și tip de handicap se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Încadrarea sau respingerea încadrării în grad și tip de handicap se atestă printr-un certificat emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți. Încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă afecțiunile diagnosticate în referatele medicale depuse la dosar sunt prevăzute și în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007, actualizat și modificat, și sunt îndeplinite condițiile privind debutul afecțiunii sau valorile minime prevăzute în acesta.

Gradele de handicap sunt: ușor (IV), mediu (III), accentuat (II), grav (I) cu sau fără asistent personal.

 

Ce presupune evaluarea pentru emiterea certificatului

Pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante. Evaluarea complexă (adică: evaluare socială, medicală, psihologică, educațională, vocațională și a nivelului de integrare socială) reprezintă un proces prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a persoanei. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției.

În baza Raportului de evaluare complexă întocmit de specialiștii Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulți și a documentelor justificative aflate în dosarul depus, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți decide încadrarea sau respingerea încadrării în grad și tip de handicap.

 

Acte necesare pentru dosarul de handicap

 • cererea tip de evaluare– modelul este prevăzut în Anexa 4 din HG 430/2008
 • scrisoarea medicală–  modelul este prevăzut în Anexa 5 din HG 430/2008
 • referatul medicului specialist
 • actul de identitate – copie . se va  prezenta în original la momentul evaluării complexe.
 • documente privind veniturile realizate (în funcție de situație):

– adeverință de salariat– pentru persoanele salariate;

– adeverință de la ANAF– pentru cei care nu realizează venituri fiscale;

– decizie de pensie și talon de pensie recent– pentru persoanele pensionate la limită de vârstă, invaliditate, anticipat, cu pensie urmaș, etc;

– dacă solicitantul se află într-un centru se va prezenta o adeverință în acest sens.

 

Cine poate depune dosarul de handicap

Cererea poate fi depusă de către solicitant, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Pentru București-Direcțiile de Asistență Socială aferente fiecărui Sector, iar pentru restul țării compartimentele/serviciile /direcțiile de asistență socială din orașele-reședință de județ unde își are domiciliul solicitantul.

 

DE REȚINUT!

– ancheta socială se realizează doar la adresa din buletin.

– ancheta socială este obligatorie și stabilește statutul și a contextul social în care persoana trăiește.

– evaluarea complexă se va efectua la domiciliu, pentru persoanele pentru care medicul de familie a emis o scrisoare-tip cu mențiunea „nedeplasabil”.

– pentru stabilirea unor concluzii,  se poate solicita completarea dosarului și cu alte documente.

– în cazul neprezentării tuturor documentelor necesare, evaluarea complexă nu se poate realiza și cererea nu poate fi soluționată.

– nu se încadrează în handicap toate afecțiunile, ci doar cele care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordinul nr. 762/1.992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

 

Boli hematologice pentru care se poate acorda certificatul de handicap

 1. ANOMALII ALE CELULELOR HEMATOPOETICE (FUNCŢIILOR DE PRODUCERE A SÂNGELUI și ALE MĂDUVEI OSOASE)
 • Leucemii acute
 • Leucemia granulocitară cronică
 • Leucemia limfoidă cronică
 • Policitemia vera (Boala Vaquez)
 • Trombocitemia hemoragică
 • Mielofibroza cu metaplazie medulară
 • Sindromul mielo-displazic
 • Anemiile aplastice
 1. AFECTAREA CAPACITĂŢII SÂNGELUI DE A TRANSPORTA OXIGEN
 • Anemie feriprivă
 • Anemie megaloblastică
 • Anemie hemolitică
 1. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID*
 • Boala Hodgkin
 • Limfoame Nonhodgkiniene
 • Mielomul multiplu
 • Waldenstrom (macroglobulinemia)
 1. AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE*
 • Purpura trombocitopenică idiopatică (PTI)
 • Sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagulării- Hemofilia A și B
 • Alte sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagulării
 • Von Willebrand
 • Trombofilii ereditare (primare)

5. TRANSPLANT MEDULAR (Status post transplant – auto sau allo transplant)

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PERSOANELOR CU HANDICAP

ADULTUL CU HANDICAP GRAV

Drepturi

 • prestații sociale – indemnizație lunară în cuantum de 368 lei (70% din indicatorul social de referință) și buget lunar complementar în cuantum de 158 lei ( 30% din indicatorul social de referință) – total 526 lei *persoanele cu handicap private de libertate sau instituționalizate în centre de stat nu beneficiază de prestații sociale
 • în cazul încadrării „grav cu asistent personal”, indemnizația de însoțitor în cuantum de 1.524 lei va fi acordată după transmiterea cererii de opțiune, potrivit prevederilor art. 42, alin. 5 din Legea nr. 448/2006
 • facilități (se acordă de la direcțiile de asistență socială de unde își are domiciliul cu data de 1 ale lunii următoare depunerii solicitării):

– card legitimație de parcare- valabil în locurile special amenajate, nu pentru parcările de reședință;

– legitimație transport urban de suprafață STB – valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României persoanele cu handicap/ asistenții personali ai acestora, care dețin legitimații STB emise în baza altor prevederi legale, nu le pot cumula;

– decont lunar abonament Metrorex – cu număr nelimitat călătorii;

– opțiune între gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanei cu handicap, a însoțitorului, familiei sau asistentul personal al acesteia in limita de 1.500 lei anual în condițiile prevăzute înHG1118/2020;

– legitimație pentru dizabilitate – valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României;

– card european de dizabilitate – dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, detalii pe www.dizab.eurocard.gov.ro;

– scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, pentru autoturismele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap, precum și pentru însoțitorii sau asistenții personali ai acestora, după caz- rovinieta se eliberează cu valabilitate anuală- scutirea se aplica pentru un singur autoturism deținut de persoanele îndreptățite;

– suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 euro, iar restituirea să nu depășească 10 ani; în situația achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani

 • scutire de la plata impozitului/ taxei pentru clădirea (și terenul aferent) de domiciliu + scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport – la Direcțiile de Impozite și Taxe de la domiciliu
 • scutire de la plata impozitului pentru venituri din activități independente, salarii, pensii, activități Agricole, silvicultură și piscicultură;
 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în contractul-cadru-Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;
 • gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul adultului cu handicap grav în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist – detalii la Casa Locală de Pensii;
 • reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești (valabil pentru studenții cu handicap, pe bază de cerere);
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane .

Obligații: să aducă la cunoștința direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de Asistență Socială care au eliberat certificatul de handicap, în termen de 48 ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor.

 

 

ADULTUL CU HANDICAP ACCENTUAT

Drepturi

 • prestații sociale – indemnizație lunară în cuantum de 279 lei (53% din indicatorul social de referință) și buget lunar complementar în cuantum de 116 lei (22% din indicatorul social de referință) – total 395lei *persoanele cu handicap private de libertate sau instituționalizate în centre de stat nu beneficiază de prestații sociale
 • facilități (se acordă de la direcțiile de asistență socială de unde își are domiciliul, cu data de 1 ale lunii următoare depunerii solicitării

– card legitimație de parcare- valabil în locurile special amenajate, nu pentru parcările de reședință;

– legitimație transport urban de suprafață STB –valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României persoanele cu handicap care dețin legitimații STB emise în baza altor prevederi legale, nu le pot cumula;

– decont lunar la abonament Metrorex – cu număr nelimitat călătorii;

– opțiune între gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a însoțitorului sau a familiei acesteia în limita de 750 lei anual;

– legitimație pentru dizabilitate – valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României;

– card european de dizabilitate – dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, detalii pe www.dizab.eurocard.gov.ro ;

– scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, pentru autoturismele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap, precum și pentru însoțitorii acestora, după caz – rovinieta se eliberează cu valabilitate anuală- scutirea se aplica pentru un singur autoturism deținut de persoanele îndreptățite;

– suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 euro, iar restituirea să nu depășească 10 ani; în situația achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani

 • scutire de la plata impozitului/ taxei pentru clădirea (și terenul aferent) de domiciliu+scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport – la Direcția de Impozite și Taxe ;
 • scutire de la plata impozitului pentru venituri din activități independente, salarii, pensii, activități Agricole, silvicultură și piscicultură;
 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate;
 • gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă pentru persoanele care solicit încadrarea în grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul adultului cu handicap accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist – detalii la Casa Locală de Pensii;
 • reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești (valabil pentru studenții cu handicap, pe bază de cerere);
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane

Obligații: să aducă la cunoștința direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de Asistență Socială care au eliberat certificatul de handicap, în termen de 48 ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor.

 

ADULTUL CU HANDICAP MEDIU

Drepturi

 • prestații sociale – buget lunar complementar în cuantum de 64 lei (12% din indicatorul social de referință); persoanele cu handicap private de libertate sau instituționalizate în centre de stat nu beneficiază de prestații sociale
 • facilități (se acordă de la direcțiile de asistență socială de unde își are domiciliul cu data de 1 ale lunii următoare depunerii solicitării:

– card legitimație de parcare – valabil în locurile special amenajate, nu pentru parcările de reședință;

– legitimație pentru dizabilitate – valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României;

–  card european de dizabilitate – dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, detalii pewww.dizab.eurocard.gov.ro ;

– scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, pentru autoturismele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap – rovinieta se eliberează cu valabilitate anuală – scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut;

 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate;
 • gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist – detalii la Casa Locală/Județeană de Pensii;
 • reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești(valabil pentru studenții cu handicap, pe bază de cerere);

Obligații: să aducă la cunoștința direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de Asistență Socială care au eliberat certificatul de handicap, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor.

 

ADULTUL CU HANDICAP UȘOR

Drepturi

 • facilități (se acordă de la direcțiile de asistență socială de unde își are domiciliul cu data de 1 ale lunii următoare depunerii solicitării:

– card legitimație de parcare – valabil în locurile special amenajate, nu pentru parcările de reședință;

– legitimație pentru dizabilitate – valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul României;

– card european de dizabilitate – dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, detalii pewww.dizab.eurocard.gov.ro ;

– scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, pentru autoturismele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap – rovinieta se eliberează cu valabilitate anuală- scutirea se aplica pentru un singur autoturism deținut;

 • asistență medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate;
 • gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist – detalii la Casa Locală de Pensii;
 • reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești (valabil pentru studenții cu handicap, pe bază de cerere);

Obligații: să aducă la cunoștința direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de Asistență Socială care au eliberat certificatul de handicap, în termen de 48 ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor.

 

Autor: Gabriela Vornicu, traducător medical

Postează un comentariu